STATUT OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

§ 1
          Stowarzyszenie nosi nazwę Opolskie Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2
1.     Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

2.     Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Krapkowice.

 

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tych samych lub podobnych zadaniach, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków: do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków organizacyjno – prawnych dla objęcia specjalistycznym nadzorem i kompleksową pomocą osób niepełnosprawnych w tym z chorobą Alzheimera i ich rodzin.

§ 8

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1.     Popularyzację wiedzy o chorobie Alzheimera wśród rodzin osób dotkniętych tą chorobą.

2.     Organizowanie seminariów i spotkań dla niepełnosprawnych i osób opiekujących się nimi oraz chorymi na chorobę Alzheimera dla wzajemnej wymiany doświadczeń i w celu wypracowania praktycznych zasad postępowania z chorymi,

3.     Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie

Alzheimera i innych schorzeniach a także zdrowego stylu życia,

4.     Prowadzenie poradnictwa i udzielania pomocy:

-        prawnej

-        psychologicznej

-        medycznej

-        socjalnej

-        terapeutycznej

-        innej określonej w celach Stowarzyszenia

5.     Informowanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,

6.     Prowadzenie i kształtowanie polityki społecznej mającej na celu uczestnictwo w planowaniu i wprowadzaniu nowych form pomocy,

7.     Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w celu realizacji działań statutowych,

8.     Gromadzenie informacji i prowadzenie pełnej dokumentacji psychologicznej, socjologicznej i medycznej dla potrzeb Stowarzyszenia,

9.     Dofinansowanie wyjazdów i pobytów wczasowych, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, w tym z chorobą Alzheimera i ich rodzin.

10.  Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu wypracowania środków na działalność statutową.

11.  Inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

12.  Działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w tym rozwój partnerstwa lokalnego

13.  Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powoływać oddziały.

 

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)     zwyczajnych

b)     nadzwyczajnych

c)     wspierających

d)     honorowych

§ 10

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca cele Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2.     Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1.     Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.     Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3.     Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

4.     Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.     Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.     Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3.     Regularne opłacanie składek członkowskich

4.     Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia

 

§ 13

1.     Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna niebędąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub pozostająca stale za granicą.

2.     Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia posiada prawa członka zwyczajnego wymienione w § 1 pkt 3 i 4 i obowiązki wymienione w § 1.

§ 14
1.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.     Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt 3 i 4 i obowiązki określone w § 12 pkt 1 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

3.     Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

4.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba niebędąca obywatelem

Rzeczpospolitej Polskiej lub pozostająca na stałe za granicą.

 

§ 15
1.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której Walne Zgromadzenie nadaje tę te godność, w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej, społecznej lub organizacyjnej z chorymi na chorobę Alzheimera lub osobie szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.     Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3.     Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, jeśli jest obywatelem

Rzeczypospolitej Polskiej, a członka nadzwyczajnego, jeśli nie jest obywatelem

Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki członka wspierającego. Ponadto jest zwolniony

4.     z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 16
 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.     Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2.     Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.     Skreślenie przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy po uprzednim dwukrotnym upomnieniu.

4.     Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną .

5.     Z przyczyn naturalnych- w chwili śmierci członka.

 

§ 17

 Od uchwał w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 18

 1.Władzami Stowarzyszenia są:- Walne Zgromadzenie

-  Zarząd

-  Komisja Rewizyjna

2.Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby pochodzących z wyborów.

 

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w trakcie kadencji władz, tj. raz na 5 lat.Zarząd zawiadamia członków o terminie Walnego Zgromadzenia, miejscu i proponowanym porządku obrad listownie, pocztą elektroniczną albo dostarcza osobiście za potwierdzeniem odbioru 14 dni przed jego terminem.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

3.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek choćby jednego z uprawnionych- w głosowaniu tajnym.

 

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.     Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowejStowarzyszenia.

2.     Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.     Wybór Prezesa i pozostałych czterech członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4.     Ustalenie wysokości składek członkowskich.

5.     Nadawanie godności członka honorowego.

6.     Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

7.     Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8.     Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9.     Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 22
1.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a)     z własnej inicjatywy

b)     na żądanie Komisji Rewizyjnej

c)     na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
1.     Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2.     Zarząd liczy od 5 do 7członków. Prezes po zasięgnięciu opinii Zarządu wybiera

Wiceprezesa. Spośród pozostałych członków Zarząd zwykłą większością głosów wybiera Sekretarza i Skarbnika.

3.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 24
1.     Do kompetencji Zarządu należy:

a)     Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

b)     Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

c)     Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

d)     Sporządzanie sprawozdań z działalności.

e)     Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

f)      Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

g)     Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia bądź nie przyjęcia w poczet członków skreślenia i wykluczenia z grona członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

h)     Rozpatrywanie sporów zaistniałych pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

i)      Nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją prac naukowych i programów subwencjonowanych z funduszu Stowarzyszenia i bezpośrednio związanych z realizacją zadań statutowych.

j)      Podejmowanie decyzji w sprawie wstępowania do innych organizacji i stowarzyszeń oraz zawieranie umów i porozumień o współpracy z innymi podmiotami.

2.     Prezes oraz członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie.

3.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

§ 25
1.     Prezes:

a)     kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia, dba o ich prawidłowy przebieg i porządek

b)     reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i zabiera głos w jego imieniu

2.     Wiceprezes:

a)     zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności bądź niemożności pełnienia funkcji.

b)     w razie odwołania Prezesa pełni jego funkcję do chwili wyboru nowego Prezesa przez Walne Zgromadzenie.

3.     Sekretarz :

a)     kieruje pracą biura stowarzyszenia

b)     prowadzi dokumentację stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie biura

c)     protokółuje posiedzenia Walnego zgromadzenia i Zarządu.

4.     Skarbnik:

a)     kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia, w szczególności zbieraniem składek.

b)     Prowadzi księgi rachunkowe.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których Komisja wybiera przewodniczącego.

1.          Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym też jego oddziałów ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

b)     Kontrolowanie zgodności uchwał, decyzji i działań Zarządu ze Statutem i uchwałami

Walnego Zgromadzenia i występowanie z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

c)     Sygnalizowanie niezgodności uchwał Walnego Zgromadzenia ze Statutem stowarzyszenia.

d)     Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

e)     Składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2.          Komisja Rewizyjna ma prawo w razie konieczności i angażowania rzeczoznawcy w zakresie księgowości za wynagrodzeniem na koszt Stowarzyszenia.

3.          Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 27

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze

2.     Na fundusze składają się :

a)     wpływy ze składek członkowskich

b)     dotacje, darowizny, spadki i zapisy

c)     wpływy z działalności statutowej

d)     dochody z działalności gospodarczej

e)     dochody własne z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

§ 28

1.Osobami uprawnionymi do podejmowania majątkowych czynności rozporządzających w imieniu Stowarzyszenia są : 2 członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 2.Inne oświadczenia woli w sprawach majątkowych mogą składać jednoosobowo członkowie

Zarządu upoważnieni przez Zarząd.

 

§ 29

Walne Zgromadzenie może powoływać terenowe oddziały Stowarzyszenia

1.Władzami oddziału Stowarzyszenia są:

a)Zebrania członków

b)Zarząd oddziału

c)Komisja Rewizyjna

 2.Władze oddziału Stowarzyszenia działają w oparciu o Statut Stowarzyszenia iregulaminy uchwalone przez Zarząd Oddziału i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 30
Kompetencje Zebrania Członków:

1.     Uchwala plan działania

2.     Wybiera i odwołuje członków Zarządu, ustala liczebność Zarządu.

3.     Wybiera Komisję Rewizyjną.

4.     Ustala regulaminy dla Zarządu.

5.     Rozpatruje odwołania członków

 

§ 31
Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Zebraniami członków.

1.     W skład Zarządu wchodzi:

a)     Prezes

b)     V-ce Prezes

c)     Sekretarz lub członek Zarządu

2.     Pracami Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność V-ce Prezes.

3.     Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 32
Kompetencje Komisji Rewizyjnej i Oddziału:

1.     Kontroluje finanse Oddziału i zgodność działań ze Statutem.

2.     Wnioskuje do Zebrania Członków w sprawie absolutoriom Zarządu.

3.     Składa sprawozdania dla Zebrania Członków.

4.     Pracuje w oparciu o zalecenia Zebrania Członków i Władz Stowarzyszenia.

 

§ 33
Oddział Stowarzyszenia może być rozwiązany:

1.     Decyzją Zebrania Członków Oddziału

2.     Decyzją Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Oddziału

3.     Decyzją Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia w przypadku działania niezgodnego ze Statutem i regulaminami Stowarzyszenia

4.     Likwidacja Oddziału Stowarzyszenia kończy się bilansem księgowym lub remanentem majątku

5.     Majątek oddziału po jego likwidacji pozostaje w dyspozycji władz Stowarzyszenia.

 

§ 34
1.     Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2.     Walne Zgromadzenie, które odwołało Zarząd lub inne władze Stowarzyszenia dokonuje na tym samym posiedzeniu wyboru nowych władz Stowarzyszenia lub decyduje o powierzeniu sprawowania tymczasowego zarządzania dotychczasowym do czasu wyboru nowych władz, co powinno nastąpić terminie do 3 miesięcy od podjęcia uchwały o odwołaniu.

3.     W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 35
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa O Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.( Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2024 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio