Porozumienie

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI ALZHEIMEROWSKICH - zostało przekształcone w roku 2018 w związek stowarzyszeń Alzheimer Polska.

Tekst jednolity po zmianach
W dniu 10 maja 1999 roku w Warszawie pomiędzy organizacjami alzheimerowskimi działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej zostało zawarte Porozumienie następującej treści:

 §1
Preambuła
1. Choroba Alzheimera dotyka w Polsce około 250 tysięcy osób. W opiekę nad tymi osobami angażują się przede wszystkim rodziny chorych. Opiekunowie od 1991 roku wspólnie z lekarzami i psychologami tworzą organizacje alzheimerowskie. Celem tych organizacji jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym i ich opiekunom, tworzenie godnych warunków do życia i zmagania się z chorobą oraz prezentowaniem na zewnątrz problemów związanych z chorobą i opieką. Obecnie działa w Polsce kilkanaście niezależnych organizacji alzheimerowskich, które łączy wspólny cel. Nadszedł czas by połączyć nasze wysiłki i wspólnie opracować oraz realizować strategię współdziałania ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że skuteczność naszych działań można zwiększyć zawierając Porozumienie o współpracy. Celem Porozumienia jest koordynacja działań zmierzających do podniesienia jakości życia chorych i ich rodzin, lepszego zrozumienia przez społeczeństwo problemów, jakie stwarza choroba Alzheimera oraz przyczynianie się do zmiany polityki społecznej Państwa.
2. Strony oświadczają, że zawierają OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI ALZHEIMEROWSKICH.

 

§2
Zakres Porozumienia
Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w celu:
1. Stałej wymiany informacji i doświadczeń dotyczących działań realizowanych przez każdą z organizacji.
2. Koordynacji działań popularyzatorskich związanych ze Światowym Dniem Choroby Alzheimera – 21 września.
3. Wspólnego redagowania biuletynu oraz wydawania wspólnych materiałów propagandowych.
4. Opracowania i wymiany programów kształcenia opiekunów zawodowych,  rodzinnych i wolontariuszy.
5. Tworzenie banku danych o chorych i ich opiekunach – za ich zgodą – domach  opieki, pobytu dziennego oraz formach pomocy dostępnych w organizacji alzheimerowskiej.
6. Działań na rzecz podnoszenia jakości usług medycznych i socjalnych.
7. Działań na rzecz doskonalenia systemu prawa.
8. Wspólnego wypracowywania postulatów i deklaracji kierowanych do Rządu i Parlamentu RP.
9. Wpływania na politykę społeczną i zdrowotną w kierunku uwzględniania w niej potrzeb chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin.
10. Współdziałanie w prowadzeniu badań nad sytuacja chorych i opiekunów.
11. Opracowywanie wspólnej strategii informacyjnej, skierowanej do środków społecznej komunikacji.

 

§3
Uczestnicy Porozumienia. Prawa i obowiązki.
1. Członkiem Porozumienia może być organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi oraz ich opiekunów w szczególności podejmowanie działań jak w §2.
2. Organizacje Porozumienia zobowiązane są do aktywnego uczestnictwa w corocznych Zjazdach, którego gospodarzami są kolejne organizacje członkowskie. Trzykrotna z kolei, nieusprawiedliwiona nieobecność na Zjazdach będzie skutkowała wykluczeniem organizacji z Porozumienia.
3. Organizacje zrzeszone w Porozumieniu zobowiązują się do ścisłej współpracy, wymiany informacji oraz dbania o dobre imię Porozumienia.
4. Organizacje zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu mają prawo do zamieszczania w swoich materiałach logo Porozumienia oraz informacji: „Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich”.

 

§4
Czas trwania Porozumienia
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

 

§5
Przystąpienie do Porozumienia, wypowiedzenie Porozumienia, zmiany treści.
1. Organizacja spełniająca warunki jak w §3 ust. 1 może przystąpić do Porozumienia  po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej. Uchwała o przyjęciu organizacji w poczet członków Porozumienia jest podejmowana na najbliższym Zjeździe organizacji członkowskich.
2. Każdej stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia Porozumienia. Powinno być ono dokonane w takiej formie, by mogło dotrzeć do pozostałych stron Porozumienia.
3. Wypowiedzenie Porozumienia przez jedną lub więcej stron nie powoduje wygaśnięcia Porozumienia w stosunkach pomiędzy pozostałymi stronami.
4. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

§6
Prawo obowiązujące, spory
W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2024 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio